REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO

Restauracja PIĄTE PIĘTRO

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług Cateringu dietetycznego PIĄTE PIĘTRO”

w firmie P.P.U. i H. TEXTEL Sp. z o.o., wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 588-000-71-83, REGON 190000008, zwanym dalej „Cateringiem Dietetycznym PIĄTE PIĘTRO”.

 

 1. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Świadczenia Usług.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usług  przekazując Klientowi stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa.

Definicje użytych sformułowań w tym regulaminie:

 1. Usługi — Przygotowanie i dostarczanie przez „Catering dietetyczny PIĄTE PIĘTRO ” posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 2. Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną korzystająca z usług.
 3. Cennik —opublikowany na stronie internetowej http://olimphotel.pl/catering-dietetyczny
 4. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://olimphotel.pl/catering-dietetyczny

 

Rozdział II

Przedmiot Zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z dostępnych zestawów (rodzajów diet) znajdujących się na stronie internetowej http://olimphotel.pl/catering-dietetyczny.
 2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo „Catering dietetyczny PIĄTE PIĘTRO”
 3. Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku „CENNIK catering dietetyczny restauracja Piąte Piętro”, dostępnym na stronie internetowej http://olimphotel.pl/catering-dietetyczny.
 4. W cenach diet nie została wliczona opłata za dowóz cateringu dietetycznego.
 5. Koszt dowozu wynosi 3zł/dzień dla dostaw na terenie Wejherowa zaś 5zł/dzień dla dostaw poza Wejherowem ale w obrębie do 10km. W przypadku innych miejscowości „Catering Dietetyczny PIĄTE PIĘTRO” wyliczać będzie kwotę indywidualnie (wg odległości podanej w kilometrach).

 

 

Rozdział III

Złożenie zamówienia i ochrona danych osobowych

 

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez:
 1. wysłanie wiadomości na jeden ze wskazanych adresów e-mail podanych na stronie internetowej www.olimphotel.pl/catering-dietetyczny
 2. telefonicznie pod jeden z nr tel. podanych na stronie internetowej www.olimphotel.pl/catering-dietetyczny
 3. on-line poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej www.olimphotel.pl/catering-dietetyczny
 4. on-line poprzez komunikator Messenger portalu społecznościowego Facebook, wysyłając wiadomość na oficjalny profil „Restauracja PIĄTE PIĘTRO” dostępny pod adresem www.facebook.com/PiatePietroWejherowo
 1. Akceptując Regulamin Klient potwierdza, że zapoznał się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą załącznik do Regulaminu. Polityka Prywatności jest dostępna na stronie internetowej http://olimphotel.pl/catering-dietetyczny w zakładce pliki do pobrania o nazwie „Polityka Prywatności”. W przypadku, gdy wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka zostanie odebrana od Klienta

niezależnie od innych zgód i oświadczeń.

   

 1. Zamówienia złożone w dni od Poniedziałku do Niedzieli realizowane będę najwcześniej dwa dni robocze po dokonaniu zamówienia.
 2. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez „Catering Dietetyczny PIĄTE PIĘTRO” za ewentualne: wpływ na zdrowie/ samopoczucie Klienta/ reakcje alergiczne/ interakcje z przyjmowanymi przez Klienta lekami. 
 3. Z możliwości zamówienia dnia próbnego można skorzystać wyłącznie raz (Klient składający zamówienie nie miał statusu klienta „Cateringu dietetycznego PIĄTE PIĘTRO”)
 4. W przypadku diet o okresie krótszym aniżeli 20 dni, cena każdej diety za dzień zwiększa się o +5zł. I tak odpowiednio w przypadku diet wynosić będzie: dieta 1200kcal/45zł dzień; 1500kcal/50zł dzień; 1700kcal/55zł dzień; 2000kcal/60zł dzień; 2500kcal/65zł dzień; 3000kcla/70zł dzień (w cenach nie sa wliczone koszty dostaw)

 

 

 

Rozdział IV

Płatność za zamówienie

 

 

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie.
  Sposoby płatności:
 2. a) przelew bankowy na wskazany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy.
 3. b) płatność przy pierwszej dostawie cateringu (płatność za całe zamówienie) – wg ustalonej wcześniej formy płatności: gotówka lub karta
 4. c)  za pośrednictwem udostępnionego przez „Catering Dietetyczny PIĄTE PIĘTRO” na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line)/Płatności pobiera Krajowy Integrator Płatności S.A., po czym przekazuje je na konto „Catering Dietetyczny PIĄTE PIĘTRO”

 

 1. Za dzień płatności uważany jest:
 2. w przypadku, o którym mowa pkt 1, ust.a) to dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie;
 1. w przypadku, o którym mowa w pkt 1 ust.b) to dzień otrzymania przez pracownika dostarczającego catering zapłaty za złożone zamówienia (całość zamówienia)
 2. w przypadku, o którym mowa w pkt 1 ust.c) to dzień otrzymania przez „Catering Dietetyczny  PIĄTE PIĘTRO” potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w pkt 1 ust.c)
 3. W innym przypadku realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu do momentu zaksięgowania płatności.

 

 1. „Catering Dietetyczny PIĄTE PIĘTRO” uprawniony jest do wstrzymania realizacji zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez „Catering Dietetyczny PIĄTE PIĘTRO” za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zaksięgowania na rachunku „Cateringu Dietetycznego PIĄTE PIĘTRO” należności.

 

 

Rozdział V

Dostawa

 

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się dzień przed dniem diety, w godzinach 18-22
 2. Catering Dietetyczny PIĄTE PIETRO” zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia danej diety pod wskazany przez Klienta adres ze względów technicznych leżących po stronie „Cateringu Dietetycznego PIĄTE PIĘTRO” – Klient jest informowany o tym fakcie (telefonicznie lub mailowo) i oferowany jest mu odbiór w Restauracji PIĄTE PIĘTRO mieszczącej się w Hotelu OLIMP Business & Spa Wejherowo (ul.I Brygady Pancernej WP 82., 84-200 Wejherowo)
 3. W razie uniemożliwienia realizacji dostawy zamówienia pod wybranym adresem w godzinach dostaw określonych w regulaminie lub nieodebrania przez Klienta Zamówienia i niezgłoszenia tego faktu do godz. 1200na 2 dni przed danym dniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 4. „Catering Dietetyczny PIĄTE PIĘTRO” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy, jeżeli i o ile jest to wynikiem działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. W szczególności są to klęski żywiołowe, strajki, warunki drogowe i atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające ruch drogowy.

 

Rozdział VI

Zmiana i anulowanie zamówienia

 

 1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania zamówienia.
 2. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.
 3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia Klient zobowiązany jest poinformować „Catering Dietetyczny PIĄTE PIETRO” kontaktując się droga telefoniczną lub mailową pod wskazane na stronie http://olimphotel.pl/catering-dietetyczny numery telefonu/adresy e-mail
 4. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 1200na 2 dni przed planowaną datą realizacji zamówienia.
 5. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od „Cateringu Dietetycznego PIĄTE PIĘTRO” wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 6. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania/zawieszenia Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

Reklamacje oraz odstąpienie od umowy

 

 1. W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji
 2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: recepcja@olimphotel.pl w ciągu 48 godzin od momentu dostawy zamówienia podlegającego reklamacji.
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 1200kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.
 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji „Catering Dietetyczny PIĄTE PIĘTRO” poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.
 5. W razie stwierdzenia przez „Catering Dietetyczny PIĄTE PIĘTRO”, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, „Catering Dietetyczny PIĄTE PIĘTRO” poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych przedstawiając stosowne uzasadnienie.

 

Rozdział VIII

Promocje

 

 1. Promocje i rabaty nie łączą się.
 2. Opłaty pakietu promocyjnego należy dokonać najpóźniej w ostatni dzień trwania promocji.
 3. Jeden klient może dokonać zakupu jednego pakietu w cenie promocyjnej.

 

Rozdział IX

Polityka Prywatności

 

 1. Wszystkie dane osobowe uzyskane w procesie przyjęcia zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz polityką prywatności.

 

 

 

 

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 

 1. Kupujący oświadcza, że akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie świadome działania odnoszące się m.in. do przedmiotu zamówienia czy przebiegu transakcji i rozprzestrzenianie ich za pomocą środków masowego przekazu  powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich- w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku naruszenia powyższego przepisu Sprzedający ma prawo do zaprzestania realizacji usług w trybie natychmiastowym przekazując Zamawiającemu stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 3. Na terenie zakładu produkcyjnego „Cateringu Dietetycznego PIĄTE PIĘTRO” przetwarzane są produkty zawierające alergeny pokarmowe.

LISTA ALERGENÓW wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr

1169/2011 w odniesieniu do składników obecnych w środkach żywności:

 1. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich szczepy hubrydowe) i produkty pochodne
 2. Skorupiaki i produkty pochodne
 3. Jajka i produkty pochodne
 4. Ryby i produkty pochodne
 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
 6. Soja i produkty pochodne
 7. Mleko i produkty pochodne
 8. Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, nerkowce, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, pistacje i produkty pochodne
 9. Seler zwyczajny i produkty pochodne
 10. Gorczyca i produkty pochodne
 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne
 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l wprzeliczeniu na SO2
 13. Łubin i produkty pochodne
 14. Mięczaki i produkty pochodne
 15. Inne nie wskazane powyżej

 

 

 

www.olimphotel.pl/restauracja-piate-pietro

www.facebook.com/PiatePietroWejherowo

Atrakcje w okolicy

5,4 km
Klub golfowy Sierra
2,5 km
Muzeum Piaśnickie w Wejherowie
3 km
Kalwaria Wejherowska
3,0 km
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
18,5 km
Osada Średniowieczna Sławutowo
13,3 km
Rezerwat przyrody Pełcznica


2018 © HOTEL OLIMP BUSINESS & SPA
Projekt i wykonanie: Pixlab